Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od KUPNÍ smlouvy (dále jen "smlouvy")

do 14 dnů, platném při nákupu zboží přes internet

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Při uzavření kupní smlouvy přes internet (= nákupu zboží v internetovém obchodě) máte právo od této kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu, do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se nevztahuje na situace, kdy je jeho využití zákonem vyloučeno (zejm. bylo-li zboží nevratně upraveno, podléhá-li rychlé zkáze či jedná-li se o zakázkovou výrobu – blíže viz Obchodní podmínky a § 1837 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku).

1.2 Lhůta pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu se počítá v délce 14 dnů ode dne následujícího po dni,  kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Pokud je 14. dnem zmíněné lhůty den pracovního klidu či svátek, posouvá se konec 14denní lhůta na nejbližší následující pracovní den.

1.3 Chcete-li své právo na odstoupení od smlouvy uplatnit, musíte nás o svém odstoupení od této smlouvy informovat! Informaci zašlete (například dopisem či e-mailem) na adresu:

Hana Drozdová – zapleteno, Zahradní 414/26, 628 00 Brno

nebo na info@zapleteno.cz .

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, smlouva se ruší. Vaší povinností je vrátit nám bez zbytečných průtahů zaslané zboží, nejdéle do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na vlastní náklady (tj. ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží).

2.1.1 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete nebo je předejte na adrese prodejny: Zapleteno, Pekařská 50, 60200 Brno. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.2 Všechny platby, které jsme od vás v souvislosti s dotčenou smlouvou obdrželi, vám vrátíme rovněž nejdéle do 14 dnů od přijetí vráceného zboží nebo dokladu o jeho prokazatelném odeslání zpět na uvedenou adresu, podle toho, co nastane dříve.

2.2.1 Platbu za zboží vracíme včetně nákladů na první dodání zboží, přičemž tyto náklady jsou ve výši nejlevnějšího způsobu doručení, který nabízíme (mimo osobní odběr); tj. vrácení nákladů se netýká dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený.

2.2.2 Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady.

2.3 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nezbytně nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

2.4 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát
Internetový obchod:               www.zapleteno.cz

Společnost - provozovatel:    Hana Drozdová

Se sídlem:                                 Zahradní 414/26, 628 00 Brno

IČ/DIČ:                                       88545555 / CZ77534556

E-mailová adresa:                    info@zapleteno.cz

Telefonní číslo:                         775054790

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: (*)

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                      (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Údaje doplňte.